Verantwoordelijkheid pensionstalhouder bij een ongeval

Vraag: Door alle hevige wind is een golfplaat van onze schuilstal afgewaaid en daar is een van de pensionpaarden zo van geschrokken dat hij in de omheining is gesprongen. Hij liep daarbij een flinke snee in zijn been op, die behandeld moest worden door de dierenarts. De pensionklant vindt dat ik, als pensionstalhouder, de dierenartskosten moet betalen. Is dit juridisch gezien wel zo?

Antwoord Schelstraete Advocaten:

De pensionstalhouder wordt door zijn pensionklant verantwoordelijk gehouden voor schade die zijn paard heeft opgelopen als het gevolg van een schrikreactie.

Als eerste dient de feitelijke situatie goed in kaart te worden gebracht. Waar schrok het paard van? Schrok het paard van iets waar de pensionstalhouder invloed op kan hebben of zelfs heeft veroorzaakt? Was er sprake van een deugdelijk afdak?

Daarnaast is de inhoud van een mogelijk aanwezige stallingsovereenkomst van belang. In opgemelde casus wordt de aanwezigheid van een dergelijke overeenkomst niet vermeld en hiermee wordt bij de beantwoording van de vraag dan ook geen rekening gehouden.

Volgens de casus is het paard geschrokken van een golfplaat welke van de schuilstal is afgewaaid door de hevige wind. Wanneer er mogelijk sprake is van een gebrekkige zaak of opstal kan de aansprakelijkheid ex artikel 173 en 174 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek een rol spelen. De bezitter van een opstal of roerende zaak die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken (en dieren) oplevert, is aansprakelijk indien dit gevaar zich verwezenlijkt. Er kan in dit geval dus sprake zijn van een risicoaansprakelijkheid ingevolge artikel 174 boek 6 BW en dan kan de pensionstalhouder aansprakelijk worden gehouden voor de schade. Bij een dergelijke risicoaansprakelijkheid is de pensionstalhouder aansprakelijk in zijn hoedanigheid van eigenaar. Bij een risicoaansprakelijkheid hoeft geen sprake te zijn van verwijtbaarheid en/of schuld aan de zijde van de pensionstalhouder. Er dient evenwel sprake te zijn een causaal verband tussen het afwaaien van de schuilstal en de schade.

Zoals eerder aangegeven speelt overigens mogelijk niet alleen de wettelijke aansprakelijkheid, maar ook de contractuele aansprakelijkheid een stukje mee. Let dus ook goed op wat er is opgenomen in de stallingovereenkomst over dit soort zaken. Deze stallingovereenkomst mag in ieder geval niet strijdig zijn met de wet. Anders gezegd, deze kan niet zomaar de volledige aansprakelijkheid van de stalhouder afwimpelen wat dat is onredelijk bezwarend. Er kunnen echter wel zaken zijn opgenomen die wel degelijk mee gaan spelen bij een dergelijke kwestie. Van belang is het dus om de eventueel aanwezige stallingsovereenkomst goed door te nemen.

Share this post

Latest news