Algemene voorwaarden

Artikel 1

Schelstraete C.S. Advocaten B.V., handelend onder de naam Schelstraete Advocaten, hierna te noemen “Schelstraete”, is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, die zich het beoefenen van de rechtspraktijk ten doel stelt, zulks in de ruimste zin des woords.

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Schelstraete en haar opdrachtgevers en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten alsmede op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

Artikel 3

Op de rechtsverhouding tussen Schelstraete en een opdrachtgever, daaronder ook begrepen eventuele aansprakelijkstellingen, is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Breda is bevoegd in eerste instantie van een geschil kennis te nemen.

Artikel 4

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door Schelstraete, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan Schelstraete verbonden persoon zal worden uitgevoerd. Onder “aan Schelstraete verbonden persoon” wordt verstaan iedere (rechts)persoon die voor of ten behoeve van Schelstraete en/of een van haar groepsmaatschappijen, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam is of is geweest en hun rechtsopvolgers.
 2. De werking van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk en volledig uitgesloten.
 3. De opdracht komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst van opdracht danwel door het verrichten van werkzaamheden door Schelstraete.
 4. De aan Schelstraete verstrekte opdrachten leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtingen.
 5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is Schelstraete vrij te bepalen welke aan Schelstraete verbonden persoon de door opdrachtgever verstrekte opdracht uitvoert.
 6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Schelstraete verstrekte informatie.

Artikel 5

Naast Schelstraete kunnen alle aan Schelstraete verbonden personen en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Schelstraete worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn een beroep doen op alle bepalingen van deze algemene voorwaarden, waaronder het hierna in artikel 6, 7, 8 en 9 bepaalde. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Schelstraete is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.

Artikel 6

Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens aan Schelstraete verbonden personen is uitgesloten. Uitsluitend Schelstraete kan worden aangesproken.

Artikel 7

 1. De aansprakelijkheid van Schelstraete is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Schelstraete wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 2. Op verzoek kan inzage in de polis plaatsvinden ten kantore van Schelstraete.
 3. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Schelstraete beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,-.

Artikel 8

Een aanspraak op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Schelstraete aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

Artikel 9

De opdrachtgever stemt ermee in dat Schelstraete bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Schelstraete is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.

Artikel 10

 1. Indien de opdrachtgever een derde kennis laat nemen van de door Schelstraete verrichte werkzaamheden, dient de opdrachtgever de derde op de toepasselijkheid deze algemene voorwaarden, waaronder het hiervoor in artikel 6, 7, 8 en 9 bepaalde, te wijzen en te bewerkstelligen dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
 2. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht door Schelstraete verrichten werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Schelstraete en de aan Schelstraete verbonden personen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Schelstraete ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 11

 1. Ten behoeve van de werkzaamheden is Schelstraete vrij om gebruik te maken van diensten van derden, zoals zij dat voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk acht.
 2. Schelstraete is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming en/of fout van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Schelstraete.
 3. De opdrachtgever geeft bij het verlenen van de opdracht aan Schelstraete toestemming om indien de ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van hun werkzaamheden willen beperken, deze beperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 12

 1. De opdrachtgever is aan Schelstraete een honorarium verschuldigd te vermeerderen met eventuele zaaksafhankelijke kosten, zoals deurwaarderskosten, griffierecht, reis- en verblijfskosten, alsmede te verhogen met een forfaitaire omslag wegens algemene kantoorkosten van 7,5% en te vermeerderen met BTW.
 2. Voor iedere administratieve verwerking en doorbelasting van kosten van derden, zoals deurwaarderskosten en griffierechten, brengt Schelstraete aan de opdrachtgever aanvullend € 25,00 te vermeerderen met BTW in rekening.
 3. Tenzij een vast bedrag schriftelijk wordt overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van de ten kantore vastgestelde uurtarieven.
 4. Schelstraete is gerechtigd om de uurtarieven te wijzigen. Indien de verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 15 dagen na factuurdatum van de eerste declaratie na de verhoging. In andere gevallen houdt betaling van de declaratie onvoorwaardelijk akkoordverklaring in ten aanzien van de hoogte van het gewijzigde uurtarief, de duur en de aard van de verrichte werkzaamheden.
 5. Het honorarium wordt in rekening gebracht op basis van een voorschotdeclaratie en zal bij tussentijdse en einddeclaratie worden verrekend.
 6. Schelstraete is gerechtigd haar dienstverlening op te schorten of te beëindigen indien de opdrachtgever een declaratie niet tijdig voldoet.

Artikel 13

 1. Betaling van een declaratie van Schelstraete dient, zonder opschorting of verrekening, binnen 14 dagen na declaratiedatum plaats te vinden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor één hele maand gerekend wordt.
 3. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Schelstraete dient te maken ter invordering van haar declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht tegen een forfaitair tarief van 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 250,00.
 4. Indien de opdrachtgever opdracht geeft aan Schelstraete om rechtsbijstand te verlenen aan hem en/of aan de rechtspersoon (of een daarmee gelijk te stellen entiteit) waarbinnen hij een leidinggevende functie vervult (statutair danwel feitelijk), dan is de opdrachtgever, naast de rechtspersoon (of een daarmee gelijk te stellen entiteit), hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de aan de rechtspersoon (of een daarmee gelijk te stellen entiteit) gezonden declaratie. Dit geldt ook in de situatie dat de opdrachtgever de rechtspersoon (of een daarmee gelijk te stellen entiteit) aanwijst als degene die de declaratie voor de opdrachtgever zal voldoen.
 5. Betaling van een declaratie houdt onvoorwaardelijk in akkoordverklaring met de hoogte van het uurtarief, de duur en de aard van de verrichte werkzaamheden.
 6. Klachten tegen de hoogte en/of aard en de duur van de verrichte werkzaamheden, zijn alleen binnen de betalingstermijn van 14 van de declaraties mogelijk bij aangetekende brief. Daarnaast dienen klachten deugdelijk gemotiveerd te zijn.
 7. Een declaratie waartegen niet tijdig dan wel op voorgeschreven wijze is geklaagd, geldt tussen Schelstraete  en de opdrachtgever als juist en als door de opdrachtgever als verschuldigd erkend.
 8. Een klacht tegen een declaratie laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.
 9. De administratie van Schelstraete strekt tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs, van hetgeen de opdrachtgever aan Schelstraete verschuldigd is.

Artikel 14

Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse taal als in de Engelse taal opgesteld. Ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.