shutterstock_1027654306

Schelstraete wint executie kort geding

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Almelo heeft onlangs bij vonnis van 7 mei jl. de tenuitvoerlegging (executie) toegestaan van een in hoger beroep verkregen uitspraak. In hoger beroep werd de cliënte van Schelstraete na een jarenlange juridische strijd volledig in het gelijk gesteld. Het gerechtshof was van oordeel dat de cliënte rechtsgeldig de vernietiging van een koopovereenkomst had ingeroepen omdat het gekochte paard behept was met een ernstig gebrek (incoördinatie van de achterbenen) waardoor het paard niet kon worden gebruikt voor de dressuursport. Het gerechtshof veroordeelde de verkoper tot terugbetaling van de koopsom van € 55.000,- en schadevergoeding. Het ging hier om meer dan € 100.000,-. Na betaling diende de verkoper het paard weer bij de cliënte op te halen en in bezit te nemen. De verkoper weigerde echter tot betaling over te gaan. Dit omdat het paard als gevolg van koliek was komen te overlijden voordat het gerechtshof einduitspraak deed.

De cliënte droeg haar vordering uit hoofde van de uitspraak over aan een derde (cessie) die vervolgens tot tenuitvoerlegging overging middels het leggen van beslagen. De verkoper maakte hierop tegen de cliënte (en niet tegen de executerende derde) een kort geding aanhangig. Hierin vorderde hij de schorsing van de tenuitvoerlegging.

De voorzieningenrechter zag geen aanleiding om de tenuitvoerlegging te schorsen. Uitgangspunt voor de beoordeling was de einduitspraak van het gerechtshof. Bij deze uitspraak werden de betalingsverplichtingen van de verkoper uitdrukkelijk vastgesteld. Dit gold niet voor een teruggaveverplichting van de cliënte. De voorzieningenrechter liep niet vooruit op een eventueel tegen de einduitspraak in te stellen rechtsmiddel of de discussie in een nieuwe procedure over het overlijden van het paard. Ook was de voorzieningenrechter van oordeel dat de verkoper de verkeerde partij had gedagvaard. Hij had de executerende derde moeten dagvaarden. Slotsom was dat de verkoper aan zijn betalingsverplichtingen diende te voldoen.

De uitspraak van de voorzieningenrechter is gepubliceerd op rechtspraak.nl: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2021:1937

Cliënt werd in deze zaak bijgestaan door mr. L.M. Schelstraete.

 

Share this post

Latest news