Referenties2

Verschillende referenties van Schelstraete in 2021

 Privé verkoop paard alsnog consumentenkoop

Een cliënt van Schelstraete Advocaten had een paard gekocht voor een bedrag van € 18.000,-. In een Facebookadvertentie werd het paard gepresenteerd als vrij van (stal)gebreken. Cliënt kwam er zes dagen na aflevering achter dat het paard lijdt aan het stalgebrek weven.

In deze rechtszaak stond de vraag centraal of er sprake is van een consumentenkoop. In dit geval heeft de Rechtbank geoordeeld dat voor het antwoord op de vraag of de verkoop van het paard aan cliënt is gedaan in het kader van een beroep of bedrijf, de volgende omstandigheden van belang zijn:
1. de wederpartij heeft tot in ieder geval 1 januari 2019 een bedrijf geëxploiteerd dat zich professioneel bezig hield met de handel in paarden. Het paard is gefokt en geboren in de periode waarin dit bedrijf nog actief was. De Rechtbank heeft dan ook aangenomen dat het paard is gefokt met een winstoogmerk.
2. de paarden van dit bedrijf zijn vanaf 1 januari 2019 naar de wederpartij in privé overgegaan en overgedragen. De wederpartij heeft dus de opfok en handel van paarden op eigen naam voortgezet. In dat kader heeft de Rechtbank geoordeeld dat niet gesteld of gebleken is dat deze paarden bedoeld waren voor eigen gebruik. Het houden van deze paarden heeft volgens de Rechtbank derhalve geen hobbymatig karakter. 

De Rechtbank heeft geoordeeld dat de wedepartij haar stelling dat de verkoop van het paard slechts een hobbymatig karakter zou hebben gehad niet, althans onvoldoende heeft onderbouwd. Voorts heeft de Rechtbank geoordeeld dat ook de omstandigheid dat de Belastingdienst heeft geconstateerd dat het bedrijf voor wat betreft de paardenactiviteiten niet aan de eisen voor ondernemerschap voldoet onvoldoende is om aan te nemen dat de verkoop van het paard niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf moet worden beschouwd. Daarnaast heeft de Rechtbank geoordeeld dat hoewel het afdragen van btw over de verkoop van belang zou kunnen zijn bij het oordeel dat er sprake is van een bedrijfsmatige verkoop, het niet afdragen daarvan geen aanwijzing is voor het tegendeel. 

De conclusie van de Rechtbank is dat er sprake is van een consumentenkoop en dat derhalve wordt vermoed dat het paard bij de aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord totdat de wederpartij het tegendeel heeft bewijzen.

Cliënt werd bijgestaan door Irma Uwe-Ntukabumwe.

Wilt u meer informatie of advies over dit onderwerp, neem gerust contact met ons op.

• Olympische dressuur amazone Inna Logutenkova wint procedure over betaling commissies

 

Inna Logutenkova (UKR) rijdt Don Gregorius tijdens Jumping Indoor Maastricht (NED) 2016. 
 

Onlangs heeft de rechtbank een client van Schelstraete Advocaten, genaamd Inna Logutenkova, in het gelijk gesteld in een zaak over onbetaalde commissies in verband met de verkoop van paarden. Inna Logutenkova trainde zes paarden voor een voormalige eigenaar van een hippisch trainingscentrum in Noord-Brabant. Het doel van de trainingsovereenkomst was dat Inna Logutenkova met ten minste een van de paarden zou deelnemen aan de Olympische Spelen van Tokyo 2020. Onderdeel van de trainingsovereenkomst was de afspraak dat Inna Logutenkova bij verkoop van een van de paarden 10% van de verkoopprijs als commissieloon zou ontvangen. Tot verbazing van Inna Logutenkova verkocht de voormalige eigenaar alle zes paarden zonder haar medeweten en weigerde hij haar vervolgens de overeengekomen commissie te betalen.
Inna Logutenkova kon met succes aantonen dat er een bindende overeenkomst bestond tussen de partijen met betrekking tot de commissie, die verschuldigd was uit hoofde van de verkoop van de paarden. De rechtbank was het daarom niet eens met de voormalige eigenaar, die stelde dat elke overeenkomst met Inna Logutenkova was beëindigd bij de verkoop van de paarden. Zij oordeelde dat de voormalige eigenaar aansprakelijk was voor de betaling van de overeengekomen commissie. Schelstraete Advocaten heeft met succes beslag gelegd op het eigendom van de voormalige eigenaar. Na de uitspraak van de rechtbank zijn alle verschuldigde provisies aan Inna Logutenkova verrekend. 

Cliënt werd bijgestaan door Piotr Wawrzyniak & Joelle Bongers.

Foto: Hippo Foto

Wilt u meer informatie of advies over dit onderwerp, neem gerust contact met ons op.

• Advocaten wint kort geding procedure over een paard dat een hoornzuil, hoefkatrolontsteking en artrose in het hoefgewricht zou hebben

De koopster van het paard wil de koopovereenkomst ongedaan maken nu gebleken zou zijn dat het paard een hoornzuil, hoefkatrolontsteking en artrose in het hoefgewricht zou hebben. Schelstraete heeft hier, namens de verkoopster van het paard, succesvol verweer tegen gevoerd welk verweer de kantonrechter heeft gevolgd. Zo heeft de koopster, al zou het paard behept zijn met de gestelde bemerkingen, niet aannemelijk gemaakt dat het paard hierdoor niet geschikt is voor het aankoopdoel, aldus de kantonrechter. Verder is niet gebleken dat de koopster het paard niet zou hebben gekocht indien zij van de gestelde aandoeningen van het paard op de hoogte zou zijn geweest. Gelet op het voorgaande zijn de vorderingen van de koopster afgewezen.

• Schelstraete c.s. Advocaten bereikt zeer voordelige regeling in een koopkwestie waar de röntgenfoto’s voorafgaand aan de aankoop vermoedelijk vervalst waren.

Na het leggen van conservatoir bankbeslag in België, uitgevoerd door mr. Katrien Beelen (één van onze Alliance partners) werd door de schikking niet alleen de koopsom van het paard aan cliënt terugbetaald, maar ook de kosten welk hij reeds had gemaakt ten aanzien van het paard en een zéér riante vergoeding van de reeds gemaakte proceskosten maakte onderdeel uit van de schikkin

• Winst in hoger beroep koopkwestie voor Nederlandse dressuurstal

Dressuursportpaard met een gebrek (incoördinatie van de achterbenen door oorzaak in halswervels); koop rechtsgeldig buitengerechtelijk ontbonden op grond van wederzijdse dwaling. De voor het paard gedurende het verblijf bij de koper gemaakte kosten, moeten door verkoper worden vergoed op grond van ongerechtvaardigde verrijking; paard moet worden opgehaald op straffe van een dwangsom. Toegewezen vordering van €55.000 koopsom liep op tot €104.000 inclusief stallings-, proces- en rentekosten.

Een cliënte van Schelstraete Advocaten, professioneel dressuurruiter, kocht een dressuurpaard onder voorwaarde van veterinaire goedkeuring. Er werd tijdens de aankoopkeuring ook bloed afgenomen van het paard. Deze werd niet meteen onderzocht. De aankoopkeuring resulteerde in een positief aankoopadvies en het paard werd vervolgens voor €55.000 door cliënte gekocht. Een week na levering van het paard merkte cliënte afwijkend gedrag op aan het rechter achterbeen. Het afgenomen bloed werd vooralsnog onderzocht en daar trof men het pijnverdovende middel Lidocaïne aan. Dit middel komt voor op de dopinglijst van de internationale hippische sportfederatie (FEI). De cliënte liet aan de verkoper weten van de koop af te willen en legde conservatoir beslag op de bankrekening van de verkoper nadat verkoper aangaf het paard niet terug te nemen.

Cliënte legde ten grondslag dat het paard ten tijde van de koopovereenkomst behept was met een gebrek, bestaande uit een ernstige incoördinatie van de achterbenen die verband houdt met artrotische veranderingen in de halswervel (facetgewricht C6-C7), waardoor het niet kan functioneren in de dressuursport en verder dat aan het paard lidocaïne was toegediend, die het klinisch beeld ten tijde van de aankoopkeuring heeft beïnvloed, zodat dit gebrek op dat moment niet zichtbaar was.

In het tussenarrest van 15 september 2020 heeft het gerechtshof geoordeeld dat cliënte terecht een beroep doet op wederzijdse dwaling. Er was immers een verkeerde voorstelling van zaken bij de aankoop. Hiermee wordt de koopovereenkomst geacht nooit tot stand te zijn gekomen en het paard wordt geacht het vermogen van de verkoper nooit te hebben verlaten. De verkoper dient de koopsom aan cliënte terug te betalen, inclusief de daarover gevorderde, niet betwiste wettelijke rente en overige kosten.

In het arrest van 16 maart 2021 vernietigde het Hof de vonnissen van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo 27 december 2017 en 22 augustus 2018 en verklaarde voor recht dat cliënte de tussen haar en verkoper tot stand gekomen koopovereenkomst ter zake het paard rechtsgeldig heeft vernietigd.

Alhoewel de koopsom slechts 55.000 beliep, is de vordering van koper op verkoper tot maar liefst 104.000 opgelopen.

Wilt u meer informatie of advies over dit onderwerp, neem gerust contact met ons op.

Vindplaats: ECLI:NL:GHARL:2021:2692, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.247.680

 

Cliënt Schelstraete Advocaten wordt door de Nederlandse fiscus in een BTW geschil in het gelijk gesteld

Cliënt, een professionele commissionair in springpaarden, bemiddelde in 2015 met betrekking tot de aankoop van een tweetal springpaarden. Na een boekenonderzoek in 2020 wordt cliënt een omvangrijke naheffingsaanslag BTW over 2015 opgelegd. Schelstraete Advocaten tekende tegen deze naheffingsaanslag bezwaar aan. Immers, de paarden in kwestie bevonden zich indertijd niet in Nederland en werden ook niet in Nederland afgeleverd. Om die reden kwam de Nederlandse fiscus geen heffingsrecht toe.

De Inspecteur van de Belastingdienst verklaarde het bezwaar gegrond en verminderde de aanslag tot nihil.

Deze kwestie is een van de vele bij Schelstraete Advocaten in behandeling zijnde BTW dossiers. Dit betreft één van de eerste uitspraken. Op korte termijn zullen meer uitspraken volgen.

Cliënt werd bijgestaan door Rudolf Kaarsemaker

Wilt u meer informatie of advies over dit onderwerp, neem gerust contact met ons op.

Verschillende referenties van Schelstraete in 2020

Litigation

• Schelstraete Advocaten wint procedure tegen Duitse polospeler met betrekking tot de aankoop van een elftal polopaarden uit Argentinië

De Duitse polospeler die de vermeende vordering zou hebben gekocht van de Argentijnse verkoper van de paarden, vorderde afgifte van de paarden die cliënte in 2016 en 2017 had gekocht en de betaling van een gebruikersvergoeding voor de paarden van meer dan 1,5 miljoen. Schelstraete Advocaten heeft met succes kunnen aantonen dat cliënte de paarden, en zelfs meer dan dat, al had afgerekend reden waarom de rechtbank de vorderingen heeft afgewezen.

Vordering van client SEL toegewezen door het Hof Arnhem-Leeuwarden!

Kort na de aankoop van een dressuurpaard door een bekende Nederlandse dressuurruiter leed het paard aan ataxie (vermoedelijk verborgen door middel van lidocaïne), de rechtbank wees onterecht de vorderingen van cliënt af door te overwegen dat het niet overeengekomen was dat het paard aangekocht werd als dressuurpaard. Het Hof vernietigde het oordeel van de rechtbank: als gevolg van de identiteit van de koper en de koopsom mocht cliënt een paard verwachten dat niet aan ataxie leed.

• Schelstraete Advocaten lost geschil Mexicaanse showjumper met betrekking tot inkomstenbelasting en sociale verzekeringspremies op

Voormalig werkgever had ongeveer €10.000 sociale verzekeringspremies ingehouden op het salaris van werknemer. Een juridische procedure was niet nodig, na een brief van en onderhandelingen door Schelstraete Advocaten stelde voormalig werkgever diens belastingadviseur aansprakelijk, die het bedrag aan cliënt betaald heeft.

• Schelstraete Advocaten wint geschil voor een Colombiaanse springruiter met betrekking tot retentierecht

De wederpartij, een Nederlandse paardenhandelaar, claimde een retentierecht over het paard onterecht volgens de Rechtbank Gelderland. De paardenhandelaar werd veroordeeld tot schadevergoeding en afgifte van het paard aan cliënt onder last van een dwangsom.

Bron: ECLI:NL:RBGEL:2020:2264

• Schelstraete Advocaten wint procedure tegen Mexicaanse springruiter en paardenhandelaar

De Mexicaanse springruiter claimde een bedrag van € 175.000 van cliënt. Volgens hem had cliënt de verkoopprijs van de paarden welke cliënt in zijn opdracht zou hebben verkocht niet afgerekend. Voorts beschuldigde de Mexicaanse springruiter cliënt van diefstal. Alle vorderingen werden afgewezen door de Rechtbank Breda: het verhaal van de Mexicaanse springruiter was vaag en de vorderingen waren – als gevolg van de betwisting door cliënt – onvoldoende onderbouwd.

• Schelstraete Advocaten wint ook in hoger beroep zaak over vermeend uitgevoerde neurectomie operatie

Schelstraete Advocaten heeft ook in hoger beroep een zaak gewonnen met betrekking tot een vermeend uitgevoerde neurectomie operatie. Schelstraete Advocaten stond de verkoper bij. Op basis van de argumenten van Schelstraete Advocaten oordeelde het Hof dat de koper onvoldoende heeft aangetoond dat het paard een neurectomie operatie had ondergaan, laat staan voor de levering. De koper werd veroordeeld in de proceskosten in eerste aanleg en hoger beroep.

Bron: ECLI:NL:GHSHE:2020:1735

• Schelstraete Advocaten bereikt omkering bewijslast bij overlijden veulen en merrie bij geboortebegeleiding

Cliënten stalden een aantal drachtige merries bij een professionele stal voor geboortebegeleiding. Binnen enkele weken diende een merrie te worden geëuthanaseerd en een veulen overleed. De rechtbank keerde de bewijslast om: het is aan de professionele stal om te bewijzen dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan, ook in het geval van geboortebegeleiding.

Bron: ECLI:NL:RBOBR:2020:2388

• Cliënt van Schelstraete claims succesvol volledige schadeloosstelling van hoefsmid

Schelstraete C.S. Advocaten bereikte een voor haar cliënte zeer voordelige schikking in een zaak tegen een hoefsmid. De hoefsmid vernagelde keer op keer het paard van cliënte waardoor het kreupelheid ontwikkelde: een langdurige veterinaire behandeling volgde. De hoefsmid weigerde de schade van cliënte te vergoeden. Na door Schelstraete Advocaten te zijn aangeschreven toonde hij zich bereid om de helft van de kosten voor rekening te nemen, om verdere kosten te voorkomen besloot de rechtsbijstandsverzekeraar het verschil bij te passen.

• Schelstraete Advocaten heeft een  vooraanstaande internationaal werkende hoefsmid geadviseerd met betrekking tot de algemene voorwaarden en overeenkomst van opdracht

• Schelstraete Advocaten adviseert internationale bedrijven over NOW

Schelstraete Advocaten adviseert internationale bedrijven bij de aanvraag van NOW, de loonkostensubsidieregeling van de overheid om werkgevers tegemoet te komen in de Corona-crisis.

• Schelstraete Advocaten wint procedure met betrekking tot de verkoop van duur dressuurpaard in opdracht van Spaanse cliënt

Schelstraete Advocaten stond een Spaanse onderneming bij (cliënt) in een procedure bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch. Cliënt verkocht een Lusitaner aan een professionele Japanse ruiter. De ruiter claimde dat het paard niet aan de overeenkomst beantwoordde en claimde terugbetaling van de koopsom van meer dan € 1.000.000,00. De rechtbank wees de vorderingen van de ruiter af, de ruiter had aldus de rechtbank onvoldoende bewezen dat het paard leed aan veterinaire gebreken op het moment van levering: ook de dierenarts van de ruiter vond het op het moment van de aankoopkeuring niet nodig om de MRI-beelden te bekijken. De ruiter had het paard voorts ‘as is’ gekocht.

Bron: ECLI:NL:RBOBR:2020:1435

• Schelstraete Advocaten wint bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure

De Nederlandse cliënt houdt de bestuurder van een cateringbedrijf persoonlijk aansprakelijk voor schade. Nadat de beslissing in eerste aanleg door het Hof ’s-Hertogenbosch was vernietigd betaalde het cateringbedrijf het eerder geïncasseerde bedrag van meer dan
€ 170.000,00 niet terug. De Rechtbank ‘s-Hertogenbosch oordeelde dat de bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld jegens cliënt doordat hij heeft bewerkstelligd, dan wel op zijn minst heeft toegelaten, dat betalingen aan derden waren verricht, zonder financiële middelen voor de terugbetalingsvordering te reserveren.

• Schelstraete Advocaten heeft een Belgische cliënt succesvol bijgestaan in een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer

Een aandeelhouder in een vliegtuigonderhoudsbedrijf verzocht bij de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam een onderzoek naar het beleid en gang van zaken van de onderneming, de aandeelhouder claimde dat er reden was om aan het beleid binnen de onderneming wat veroorzaakt zou zijn door cliënt te twijfelen. Na verweer namens cliënt heeft de aandeelhouder zijn verzoek ingetrokken. De Ondernemingskamer oordeelde het verzoek niet toewijsbaar.

Bron: ECLI:NL:GHAMS:2020:1225

• Saoedische client van Schelstraete wint opnieuw in hoger beroep

Het hof bevestigt eigendom van client van vier kostbare springpaarden en veroordeelt wederpartij tot schadevergoeding vanwege het zich onrechtmatig toe-eigenen van deze paarden. Het hof wijst verder de claim van de wederpartij af van € 400.000,- nu hij niet in bewijslevering is geslaagd.

Bron: ECLI:NL:GHARL:2020:5234

Verschillende referenties van Schelstraete in 2019

Litigation
• Nederlandse klant van Schelstraete Advocaten wint kort geding procedure in Assen. Cliënt verkocht een duur springpaard. Koper, ook een professional, verzocht de rechtbank om cliënt te veroordelen tot terugname van het paard, terugbetaling van de koopsom en betaling van een schadevergoeding omdat het paard vreemd gedrag zou vertonen. De rechtbank Assen oordeelde dat niet is bewezen dat het paard voor de verkoop behept was met een gebrek. Ook is een kort geding procedure in dergelijke gevallen niet de meest geschikte procedure.

• Nederlandse rechter zeer terughoudend ten aanzien van vonnis van de Amerikaanse rechtbank (Tennessee) waarbij compensatoire en punitieve schadevergoeding werd toegekend. Nederlandse cliënt van Schelstraete Advocaten wint kort geding procedure in Amsterdam en zijn vordering om beslagen op zijn vermogensbestanddelen op te heffen wordt grotendeels toegewezen. Bron:ECLI:NL:RBAMS:2018:9144.

• Saoedische cliënt van Schelstraete Advocaten wint procedure in Los Angeles, de eiser (woonachtig in de VS maar geboren in Saoedi-Arabië) trok zijn vorderingen in.

• Nederlandse klant was betrokken in een langdurige procedure in Nederland, waarin niet alleen ontbinding van de koopovereenkomst werd gevorderd, maar ook aanzienlijke schadevergoeding, klant trof een schikking, zij ontving het verkochte paard van de koper terug en stemde in om een geschikt ander paard te zoeken voor de koper.

• Israëlische cliënt van Schelstraete Advocaten (professionele springruiter) beslecht geschil over de verkoop van een duur springpaard die hij in mede-eigendom had met de Nederlandse dealer nadat Schelstraete het paard (en het originele FEI-paspoort) met succes had teruggevorderd en een rechtszaak tegen de mede-eigenaar was gestart.

• Britse cliënt van Schelstraete Advocaten  wint rechtszaak bij de rechtbank Den Bosch en in hoger beroep bij het Nederlandse hof van beroep Den Bosch, waar zij met succes een schadevergoeding claimde van een Nederlandse professionele verkoper. Verkoper heeft geen paard verstrekt om te ruilen. Bron: ECLI:NL:GHSHE:2018:5183.

• Nederlandse cliënt van Schelstraete Advocaten  (verkoper paard) wint kort geding procedure waarbij de eiser de aankoopprijs van de verkoper terugvorderde en terugname van het paard gedurende de bodemprocedure vorderde. Het paard zou naar verluidt last hebben van hoofdschudden, hetgeen niet kon worden vastgesteld tijdens de kort geding procedure.

• Bermuda-cliënt van Schelstraete Advocaten en Beelen Advocaten wint rechtszaken in beide instanties in België (rechtbank in Gent en hof van beroep in Gent), waar ze met succes van haar contractpartij een vooruitbetaalde huurovereenkomst voor een hoog aangeschreven springpaard claimt.

• Nederlandse cliënt van Schelstraete Advocaten wint een rechtszaak in Polen (Warschau) met betrekking tot een overeenkomst voor het verlenen van diensten tussen een groep Nederlandse piloten en een Poolse vliegtuigmaatschappij.

• Nederlandse cliënt van Schelstraete Advocaten wint rechtszaak over een schilderij van Jacob Jordaens. Cliënt is verkoper van het schilderij waarvan koper beweerde dat dit geen origineel is. De vordering van de koper tot schadevergoeding van € 650.000 euro werd door de rechtbank in eerste aanleg afgewezen. Koper heeft hoger beroep ingesteld maar geen memorie van grieven genomen. Gerechtshof heeft koper niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep.

• Nederlandse cliënt van Schelstraete Advocaten die een menpaard verkocht aan een professionele koper wint hoger beroepsprocedure bij het gerechtshof Arnhem. Het gerechtshof oordeelde dat er geen sprake was van een consumentenkoop. Koper claimde gebreken bij het verkochte paard (peesontsteking en cyste) maar slaagde er niet in te bewijzen dat deze reeds aanwezig waren ten tijde van de koop. Het gerechtshof wees de vorderingen van koper af. Koper ging in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep verworpen.

Bron: ECLI: NL: HR: 2019: 224.

• Cliënt van Schelstraete Advocaten  (een professionele stal) wint procedure voor de rechtbank in Breda tegen een paardeneigenaar betreffende de leverings- en trainingskosten van zijn paard, het paard stond ruim twee jaar bij de cliënt gestald zonder dat daarvoor maar enig bedrag was betaald. Nagenoeg de gehele vordering van cliënt werd toegewezen en SEL slaagde erin om het volledige bedrag van de paardeneigenaar te incasseren die in eerste instantie geen verhaal leek te bieden.

Bron: ECLI:NL:RBOBR:2017:5125

Adviseren en contracteren
• Schelstraete Advocaten adviseert cliënten uit Zweden, Nederland, Duitsland, België, de VS, Bermuda, Turkije, Tsjechië met betrekking tot de verkoop en aankoop van hippische complexen in de Europese Unie (de “EU”), paarden en pony’s.

• Schelstraete Advocaten  begeleidt cliënten van buiten de EU bij het verkrijgen van verblijfsvergunningen in de Europese Unie voor een langere periode om te trainen en deel te nemen aan (internationale) dressuur- en springwedstrijden in Europa.

• Schelstraete Advocaten adviseert en onderhandelt een langlopend contract tussen hoog aangeschreven FEI-springruiter en Amerikaanse paardeneigenaar.

• Schelstraete Advocaten heeft verschillende niet-Europese Olympische ruiters en hun bedrijven geadviseerd over belastingkwesties en hun Europese woonplaatser.

Verschillende referenties van Schelstraete in 2018

Litigation
• Israëlische cliënt van Schelstraete Advocaten wint zaak bij het Gerechtshof in Den Haag (Nederland): de claim van de cliënt van € 50.000 schadevergoeding naar aanleiding van de vernietiging van de koopovereenkomst van een dressuurpaard werd toegewezen;  d.d. 25 januari 2018.

Bron: ECLI:GHDHA:2017:3097

• Zweedse cliënt van Schelstraete Advocaten  en Burkart Fischer wint de procedure bij het Gerechtshof in Celle (Duitsland): koopovereenkomst met betrekking tot een duur dressuurpaard met succes vernietigd op basis van dwaling en fraude, claim van twee miljoen euro richting de verkoper, commissionairs en trainer integraal toegewezen.

• Nederlandse cliënt van Schelstraete Advocaten succesvol in hoger beroep bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Nederland): beslag op de paarden werd opgeheven; d.d. 20 maart 2018.

Bron: ECLI:NL:GHSHE:2018:1172

• Saudische cliënt van Schelstraete Advocaten wint zaak bij het Gerechtshof in Arnhem (Nederland): paardentrainer heeft geen retentierecht. Gerechtshof heft beslag op paarden op; d.d. 24 April 2018.

Bron: ECLI:NL:GHARL:2018:3893 

• Nederlandse cliënt van Schelstraete Advocaten wint procedure in ’s-Hertogenbosch (Nederland): de cliënt verkocht een springpaard aan een Canadese koper voor een bedrag van € 650.000. De Rechtbank wijst de claim van de koper af. De koper had het paard zelf moeten proberen en zij is geen particulier. d.d. 28 november 2018.

Bron: ECLI:RBOBR:2018:5905

• Japanse cliënt van Schelstraete Advocaten wint civiele zaak tegen een Zweedse wederpartij tot bij de Hoge Raad in Bulgarije: Uitspraak no. 587/14 van de District Rechtbank in Varna, commercial department, d.d. 14 februari 2018.

• Zweedse cliënt van Schelstraete Advocaten  wint executiezaak van een wederpartij die probeerde de executie van een Duits vonnis voor twee miljoen euro te stoppen: Gerechtshof (Hovrätten över Skåne och Blekinge) uitspraak no. nr ÖÄ 2994-18 d.d. 26 oktober 2018.

• Nederlandse cliënt van Schelstraete Advocaten succesvol in een procedure over een schilderij van Jacob Jordaens. De cliënt is de verkoper van het schilderij waarvan de wederpartij stelde dat deze niet origineel is. De claim van de koper voor een bedrag van € 650.000 werd afgewezen:  Rechtbank ’s-Hertogenbosch, d.d. 5 september 2018.

• Nederlandse cliënt van Schelstraete Advocaten wint kort geding in Amsterdam (Nederland) van Amerikaanse wederpartij; de Rechtbank beperkt het beslag van 2,5 miljoen naar € 285.000:  d.d. 12 december 2018.

Bron: ECLI:NL:RBAMS:2018:9144

• Nederlandse cliënt van Schelstraete Advocaten  wint zaak van Engelse wederpartij over een vermeende neurectomie. De rechter wees de claims van de Engelse koper af omdat de koper heeft gefaald om te bewijzen dat het doel van de aankoop van het paard was om deel te nemen aan FEI dressuur wedstrijden: Rechtbank ’s-Hertogenbosch, d.d. 19 april 2018.

• Een Nederlandse cliënt van Schelstraete Advocaten , een hippische ondernemer en organisator van hippische evenementen over de hele wereld, wint zaak van een Nederlandse cateraar over de catering voor een evenement in Italië. De cateraar moet de cliënt van Schelstraete € 200.000 betalen:  d.d. 3 oktober 2018.

Bron: ECLI:NL:GHSHE:2018:4029

Adviseren en contracteren
• Langdurig contract tussen hooggenoteerde FEI springruiter en Amerikaanse amazone.

• Overeenkomsten met betrekking tot verschillende 4* en 5* hippische wedstrijden nationaal en internationaal.

• Onderhandelingen namens de cliënt van Schelstraete Advocaten om deel te nemen in een Global Champions League (GCL) Team.

• Schelstraete Advocaten  heeft verschillende niet-Europeaanse Olympische ruiters en hun ondernemingen geadviseerd over belastingkwesties in Europa en over hun domicilie in Europa.

• Schelstraete Advocaten adviseert haar cliënten over hun hippische faciliteiten/vastgoed transacties.

• Japanse cliënt richt succesvol met behulp van Schelstraete Advocaten  een hippische onderneming op in Nederland.

• Schelstraete Advocaten heeft succesvol namens een Nederlandse cliënt € 750.000 en € 250.000 geclaimd van een Engelse verzekeraar.

• Succesvol onderhandeld met een Nederlandse bank over kwijtschelden van de schuld van de cliënt van Schelstraete Advocaten van € 700.000.

Arbitrage
• Positieve uitkomst voor een Saudische cliënt van Schelstraete Advocaten  bij het FEI Tribunal.

• Succesvolle regeling in een arbitragezaak bij de FEI voor een Nederlandse en Saudische cliënt van Schelstraete Advocaten .