PENSIONSTALLING EN BTW

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch[1] heeft zich in het verleden aangesloten bij de vaststelling van de Rechtbank Breda[2] dat de prestaties welke de eigenaar van een ruitersportcentrum jegens haar pensionklanten verricht onderscheiden kunnen worden in:

  • het geven van gelegenheid tot sportbeoefening, onderworpen aan het verlaagde tarief;
  • de voeding en verzorging van paarden, onderworpen aan het algemene tarief; en
  • de verhuur van boxen vrijgesteld voor de omzetbelasting.

Met het geven van gelegenheid tot sportbeoefening wordt o.a. bedoeld: het gebruiken van de accommodatie, de instructie en de training.

In deze zaak ging het om een ruitersportcentrum welke het gebruik aanbood van een, in tweeën splitsbare rijhal en van een buitenbaan met verlichting. Zowel de rijhal als de buitenbaan werden gebruikt voor het berijden van de op het centrum gestalde paarden al dan niet in combinatie met het geven van instructie. Naast deze activiteiten hield het ruitersportcentrum zich bezig met het fokken en opfokken, alsmede de africhting en training van paarden. Het geschil betrof het antwoord op de vraag of en zo ja, op welke wijze de door het ruitersportcentrum aan haar pensionklanten verrichte prestaties voor de bepalingen en het toepasselijk tarief van de Wet op de Omzetbelasting gesplitst dienen te worden. Het hof heeft deze vraag bevestigend beantwoord en de prestaties in de eerdergenoemde drie categorieën gesplitst.

Met inachtneming van de door het Gerechtshof bepaalde driedeling, kan de ondernemer uitgaan van de navolgende toedeling van het bedrag dat aan de klant in rekening wordt gebracht voor de pensionstalling van paarden:

Ruitersportcentra met pensionstalling met zowel een buiten- als een binnenrijbaan (rijaccommodatie)
1/3 verhuur boxVrijgesteld van btw
1/3 gelegenheid bieden tot sportbeoefeningVerlaagd btw-tarief (9%)
1/3 overige prestaties (zoals voeding en verzorging)Algemeen btw-tarief (21%)

 

Ruitersportcentra met pensionstalling met alleen een buitenrijbaan
35% verhuur boxVrijgesteld van btw
12,5% gelegenheid bieden tot sportbeoefeningVerlaagd btw-tarief (9%)
52,5%  overige prestatiesAlgemeen btw-tarief (21%)

 

Pensionstalling met alleen stalling en géén rijbaan
35%  verhuur boxVrijgesteld van btw
65 % overige prestatiesAlgemeen btw-tarief (21%)

 

[1] ECLI:NL:GHSHE:2008:BD1421

[2] ECLI:NL:RBBRE:2006:AY7902

De bovenstaande tabel betreft een met de branche overeengekomen richtlijn. Als ondernemer kunt u van deze richtlijn afwijken indien u van mening bent dat uw situatie afwijkt van de hiervoor opgenomen richtlijn, echter dient u dit aannemelijk te maken.

Voor meer advies omtrent het afwijken van deze richtlijn en de te hanteren btw-tarieven kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Share this post

Latest news