Oude peesblessure, een verborgen gebrek?

Vraag: Ik heb vier weken geleden een paard aangeschaft met als doel het te gebruiken voor de spring- en dressuursport. De verkoper heeft medegedeeld dat het paard gezond is en geen gebreken had. Na aankoop heb ik het medisch dossier opgevraagd en blijkt dat het paard recentelijk peesblessures aan beide voorbenen heeft gehad. Naast deze peesblessures blijkt het paard ook een ocd te hebben en heb ik het paard laten controleren door een osteopaat welke constateerde dat heel haar rug en bekken vastzitten.

Bij aankoop hebben de verkoper en ik een contract getekend waarin staat dat wanneer er binnen twee maanden na verkoop een verborgen gebrek naar boven komt het paard terug gaat naar de verkoper en ik het aankoopbedrag terug. Nu weigert de verkoper het paard terug te nemen. Wat zijn in deze situatie mijn rechten?

Antwoord Schelstraete Advocaten:

In bovenstaande casus wordt de vraag gesteld welke rechten de koper van een paard heeft indien het paard na aankoop toch niet beantwoordt aan hetgeen zij op grond van het afgesprokene mocht verwachten. In deze casus ging koper op grond van mededelingen van de verkoper ervan uit dat het paard gezond was. Al snel bleek dat dit niet juist was en dat het paard recentelijk twee peesblessures heeft gehad en daarbij ook een ocd heeft. Wel wordt duidelijk aangegeven dat partijen een koopcontract hebben getekend waarbij een ‘garantie’ in geval van een geborgen gebrek is overeengekomen. Om deze vraag volledig te kunnen beantwoorden zouden we moeten beschikken over dit contract. Nu dit niet het geval is gaan we uit van de gegevens zoals hierboven uiteengezet.

Vooropgesteld dient te worden dat er in beginsel contractsvrijheid geldt. Deze contractsvrijheid houdt in dat partijen vrij zijn overeenkomsten aan te gaan met wie zij dat willen, hoe ze dat willen en waarover ze dat willen. Er zijn wel grenzen aan deze contractsvrijheid. Partijen kunnen uiteraard geen afspraken maken welke in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. Daarnaast kunnen dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen vóór de afspraken in het contract gaan. Dit zijn regels in de wet die verplicht moeten worden nageleefd ook al staat er in het contract heel wat anders. Deze dwingendrechtelijke bepalingen zijn er vaak om een zwakkere partij, bijvoorbeeld de consument of de werknemer, te beschermen.

Voor partijen tot de (ver-)koop van een paard besluiten bestaat er voor de verkoper een mededelings- en informatieplicht en daar tegenover bestaat er voor de koper een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de verkoper de aspirant koper moet inlichten over feiten en omstandigheden welke van belang zijn voor de koper. Daarnaast dient de koper zich in te spannen om zich voldoende te informeren over de kwaliteiten van het paard. Deze inspanning kan bijvoorbeeld bestaan uit het berijden van het paard en/of het laten uitvoeren van een veterinaire keuring voorafgaande aan de koop. Wel geldt dat de mededelingsplicht van de verkoper vóór de onderzoeksplicht van de koper gaat. Indien de verkoper verkondigt dat het paard kerngezond is en nooit iets heeft gemankeerd kan bij het opduiken van een gebrek niet zonder meer aan de koper worden tegengeworpen dat hij het paard maar had moeten laten onderzoeken. Wanneer er wél gerede twijfel bestaat over de gezondheid van het paard is het aan de koper om nader (veterinair-)onderzoek in te stellen.

Om te beoordelen of het oude peesletsel danwel de ocd een verborgen gebrek opleveren dient te worden bezien in welke mate deze beide bemerkingen van invloed zouden kunnen zijn op het huidige en toekomstige functioneren van het paard. Indien het paard op dit moment geen last van de oude peesblessures heeft danwel van de aanwezige ocd dient de vraag te worden beantwoord of het paard er in de toekomst nog last van zou kunnen krijgen. Een peesblessure kan worden gezien als een chronische blessure, indien eenmaal aanwezig is de kans groot dan deze op een later moment weer terugkeert. Het is de dierenarts die bij uitstek geschikt is om deze vragen te beantwoorden maar aangezien de verkoper ervoor heeft gekozen deze oude peesblessures en de aanwezige ocd niet aan de koper te melden is koper niet in de gelegenheid geweest deze bemerkingen nader te laten onderzoeken. Naar onze mening heeft de verkoper in deze casus niet voldaan aan zijn mededelingsplicht en dit levert een gebrek in de nakoming van de overeenkomst op.

De koper heeft hier twee mogelijkheden:

1. Zij kan de koopovereenkomst vernietigen op grond van dwaling omdat deze overeenkomst tot stand is gekomen door een onjuiste voorstelling van zaken. Koper ging er op basis van de mededelingen van verkoper immers vanuit dat zij een gezond paard aankocht;

2. Zij kan op basis van de garantiebepaling in het contract het paard retourneren onder terugbetaling van het aankoopbedrag door verkoper aan koper. Aangezien het paard behept is met een gebrek is de verkoper op grond van het contract verplicht het paard terug te nemen onder retournering van het aankoopbedrag aan de koopster. In dit contract is immers opgenomen dat de koper het paard zal terugnemen onder retournering van het aankoopbedrag indien zich binnen twee maanden na verkoop een verborgen gebrek voordoet.

Deze vraag is beantwoord door Mr. Luc Schelstraete en Mw. Nikki Hamers van Schelstraete Advocaten. Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kunt u terecht op onze website www.schelstraete.nl of een e-mail sturen naar info@schelstraete.nl.

Share this post

Latest news