Koopcontract paard: welke garantie heb ik?

Vraag over koopcontract paard: 

Ik heb vier weken geleden een paard aangeschaft met als doel het te gebruiken voor de spring- en dressuursport. De verkoper heeft medegedeeld dat het paard gezond is en geen gebreken had. Na aankoop heb ik het medisch dossier opgevraagd. Hieruit blijkt dat het paard recentelijk peesblessures aan beide voorbenen heeft gehad. Naast deze peesblessures blijkt het paard ook een ocd te hebben. Daarom heb ik het paard laten controleren door een osteopaat welke constateerde dat heel haar rug en bekken vastzitten.

Bij aankoop hebben de verkoper en ik een koopcontract paard getekend. Hierin staat dat wanneer er binnen twee maanden na verkoop paard een verborgen gebrek naar boven komt, het paard terug gaat naar de verkoper. Nu weigert de verkoper het paard terug te nemen. Wat zijn in deze situatie mijn rechten? Kan ik aankoop paard ongedaan maken?

Antwoord Schelstraete Advocaten:

In bovenstaande casus wordt de vraag gesteld welke rechten de koper van een paard heeft indien het paard na aankoop toch niet beantwoordt aan hetgeen zij op grond van het afgesprokene mocht verwachten. In deze casus ging koper op grond van mededelingen van de verkoper ervan uit dat het paard gezond was. Al snel bleek dat dit niet juist was en dat het paard recentelijk twee peesblessures heeft gehad. Daarbij is gebleken dat het paard een ocd heeft. Wel wordt duidelijk aangegeven dat partijen een koopcontract hebben getekend. Hierin is een ‘garantie’ overeengekomen in geval van een geborgen gebrek. Om deze vraag volledig te kunnen beantwoorden zouden we moeten beschikken over dit contract. Nu dit niet het geval is gaan we uit van de gegevens zoals hierboven uiteengezet.

Koopcontract paard laten opstellen is geen overbodige luxe bij de aankoop van een paard of pony

Vooropgesteld dient te worden dat er in beginsel contractsvrijheid geldt. Deze contractsvrijheid houdt in dat partijen vrij zijn overeenkomsten aan te gaan met wie zij dat willen, hoe ze dat willen en waarover ze dat willen. Er zijn wel grenzen aan deze contractsvrijheid. Partijen kunnen uiteraard geen afspraken maken welke in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. Daarnaast kunnen dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen vóór de afspraken in het contract gaan. Dit zijn regels in de wet die verplicht moeten worden nageleefd ook al staat er in het contract heel wat anders. Deze dwingendrechtelijke bepalingen zijn er vaak om een zwakkere partij, bijvoorbeeld de consument of de werknemer, te beschermen.

Mededelingsplicht, informatieplicht en onderzoeksplicht

Voor partijen tot de (ver-)koop van een paard besluiten bestaat er voor de verkoper een mededelings- en informatieplicht. Daar tegenover bestaat er voor de koper een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de verkoper de aspirant koper moet inlichten over feiten en omstandigheden welke van belang zijn voor de koper. Daarnaast dient de koper zich in te spannen om zich voldoende te informeren over de kwaliteiten van het paard. Deze inspanning kan bijvoorbeeld bestaan uit het berijden van het paard en/of het laten uitvoeren van een veterinaire keuring voorafgaande aan de koop.

Mededelingsplicht gaat vóór onderzoeksplicht

Wel geldt dat de mededelingsplicht van de verkoper vóór de onderzoeksplicht van de koper gaat. Indien de verkoper verkondigt dat het paard kerngezond is en nooit iets heeft gemankeerd kan bij het opduiken van een gebrek niet zonder meer aan de koper worden tegengeworpen dat hij het paard maar had moeten laten onderzoeken. Wanneer er wél gerede twijfel bestaat over de gezondheid van het paard is het aan de koper om nader (veterinair-)onderzoek in te stellen.

Koopovereenkomst paard moet worden nagekomen

Om te beoordelen of het oude peesletsel danwel de ocd een verborgen gebrek opleveren dient te worden bezien in welke mate deze beide bemerkingen van invloed zouden kunnen zijn op het huidige en toekomstige functioneren van het paard. Indien het paard op dit moment geen last heeft van de oude peesblessures danwel van de aanwezige ocd, dient de vraag te worden beantwoord of het paard er in de toekomst nog last van zou kunnen krijgen. Een peesblessure kan worden gezien als een chronische blessure. Indien eenmaal aanwezig is de kans groot dat deze op een later moment weer terugkeert. Het is de dierenarts die bij uitstek geschikt is om deze vragen te beantwoorden.

Doordat de verkoper ervoor heeft gekozen deze oude peesblessures en de aanwezige ocd niet aan de koper te melden is koper niet in de gelegenheid geweest deze bemerkingen nader te laten onderzoeken. Naar onze mening heeft de verkoper in deze casus niet voldaan aan zijn mededelingsplicht en dit levert een gebrek in de nakoming van de overeenkomst op.

Welke mogelijkheden heeft de koper?

1. De koper kan koopovereenkomst paard ontbinden op grond van dwaling. Dit is mogelijk doordat deze overeenkomst tot stand is gekomen door een onjuiste voorstelling van zaken. Koper ging er op basis van de mededelingen van verkoper immers vanuit dat zij een gezond paard aankocht;

2. Zij kan op basis van de garantiebepaling in het contract het paard retourneren onder terugbetaling van het aankoopbedrag. Aangezien het paard behept is met een gebrek is de verkoper op grond van het contract verplicht het paard terug te nemen. Daarnaast zal het aankoopbedrag aan de koopster moeten worden terugbetaald. In dit contract is immers opgenomen dat de koper het paard zal terugnemen onder retournering van het aankoopbedrag indien zich binnen twee maanden na verkoop een verborgen gebrek voordoet.

Deze vraag is beantwoord door Mr. Luc Schelstraete en Mw. Nikki Hamers van Schelstraete Advocaten. Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen.

Een paard kopen zonder koopcontract is onverstandig. Zelfs een eenvoudig koopcontract paard kan de positie van de koper of verkoper versterken in geval van een geschil. Wilt u als koper of verkoper een uitgebreid of simpel koopcontract paard laten opstellen? Neem contact op met een van onze medewerkers!

Share this post

Latest news