Het door mij gekochte paard blijkt een kribbebijter te zijn, wat nu?

Stalgebreken zoals kribbebijten (en in het verlengde daarvan luchtzuigen) komen nog al eens voor, ook bij paarden die an sich gezond zijn. Echter is het een zeer nare eigenschap, die u als nieuwe eigenaar van het paard vaak niet wenst te accepteren. Wanneer in dit artikel gesproken wordt over kribbebijten moet daaronder ook luchtzuigen worden verstaan.

Kribbebijten grond voor vernietiging c.q. ontbinding van de koopovereenkomst?

Levert dit kribbebijten nu een gebrek op, op grond waarvan u de koopovereenkomst kunt ontbinden c.q. vernietigen? Of dient vast komen te staan dat als gevolg van het kribbebijten het paard ongeschikt is voor het doel waarvoor u het heeft aangekocht, bijvoorbeeld als sportpaard?

De Rechtbank Arnhem, Nederland (thans opgegaan in het arrondissement Gelderland) heeft in het verleden meermaals geoordeeld dat dit niet hoeft komen vast te staan, hetgeen ook vaak moeilijk is omdat kribbebijten er niet toe hoeft te leiden dat het paard niet kan deelnemen aan wedstrijden.

Indien volgens de rechtbank duidelijk is voor de verkoper dat de koper geen kribbebijter wenst en het paard blijkt dit achteraf toch te doen, leidt dit tot een gebrek c.q. een non-conformiteit op grond waarvan de overeenkomst vernietigd of ontbonden kan worden. Kortom, indien u expliciet heeft gevraagd of het paard geen stalgebreken heeft dan wel meer precies toch geen kribbebijter is, waarop ontkennend wordt geantwoord, heeft u een goed argument om de overeenkomst te ontbinden of te vernietigen indien het paard dit direct na levering toch blijkt te doen.

Ook in het geval dat een paard gewoon heeft deelgenomen aan wedstrijden op hoog niveau en afdoende presteert staat in dat geval niet aan de vordering tot vernietiging of ontbinding in de weg.

De vraag is of de rechtbank vast houdt aan deze jurisprudentie. Momenteel is er een zaak onder Schelstraete Advocaten waarin de koopovereenkomst door de koper als gevolg van het kribbebijten vernietigd dan wel ontbonden is. Verwachting is dat de rechter niet zal afwijken van bovenstaande jurisprudentie. Indien het oordeel van de rechtbank bekend is zal Schelstraete Advocaten u daarover in de nieuwsbrief informeren.

Let op antedateringstermijn!

Let wel dat kribbebijten een zeer korte antedateringstermijn kent omdat het zich zeer snel kan ontwikkelen. Het gebrek dient zich binnen enkele dagen na levering van het paard te openbaren. Openbaart het gebrek zich pas na een langere tijd, dan loopt u het risico dat u niet meer kunt bewijzen dat het paard al een kribbebijter was ten tijde van de levering.

Indien u het kribbebijten binnen zeer korte tijd na levering constateert, leg dit direct vast en confronteer direct de verkoper met het gebrek zodat u uw rechten veilig stelt.

Heeft u vragen over dit onderwerp of andere juridische vragen en/of problemen neem dan contact op met de auteur van dit artikel mr. Amanda Brouwers – Schelstraete Advocaten.

Deze uitspraak is inmiddels gepubliceerd op Rechtspraak.nl, met de vindplaats ECLI:NL:RBARN:2004:AP4372. U kunt de uitspraak hier bekijken.

Share this post

Latest news