Header

Cliënt van Schelstraete wint niet alleen kort geding procedure maar ook de Grote Prijs van CSI Eindhoven

De cliënt van Schelstraete heeft een paard verkocht. Na de verkoop heeft cliënt meerdere positieve berichten ontvangen van de koopster over (de sportprestaties van) het paard. Zo’n vier maanden na de levering van het paard stelt de koopster zich opeens op het standpunt dat het paard ten tijde van de levering behept zou zijn geweest met wangedrag en hierdoor niet geschikt zou zijn voor de hogere internationale springsport. Het paard zou niet beantwoorden aan de koopovereenkomst dan wel zou er sprake zijn van dwaling. De koopster heeft de koopovereenkomst vervolgens primair buitengerechtelijk ontbonden op grond van non-conformiteit en subsidiair vernietigd op grond van dwaling.

Cliënt is echter van mening dat het paard ten tijde van de levering niets mankeerde. Immers heeft het paard bij cliënt nooit wangedrag vertoond en altijd naar behoren gepresteerd, ook tijdens grote internationale springwedstrijden. Bovendien kunnen er – voor zover er al sprake zou zijn van wangedrag – diverse oorzaken aan het wangedrag ten grondslag liggen die niet in het paard zelf zijn gelegen. Cliënt heeft de rechtsgeldigheid van de door de koopster ingeroepen ontbinding dan wel vernietiging van de koopovereenkomst dan ook uitdrukkelijk betwist.

Vervolgens heeft de koopster een kort geding procedure gestart waarin zij een voorschot op de terugbetaling van de koopsom en een voorschot op de vergoeding van de beweerdelijk door haar geleden schade vorderde. Tijdens de mondelinge behandeling van het kort geding heeft Schelstraete namens haar cliënt uitvoerig verweer gevoerd. De voorzieningenrechter heeft vervolgens geoordeeld dat gelet op de gemotiveerde betwisting van de stellingen van de koopster in het kort geding niet is komen vast te staan dat er sprake is van een voor de verkoop al bestaand gebrek. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van de koopster dan ook afgewezen.

Enkele dagen na de uitspraak in het kort geding heeft cliënt deelgenomen aan CSI Eindhoven en ook deze wedstrijd winnend afgesloten.

De cliënt van SEL werd van rechtsbijstand voorzien door mr. L.M. Schelstraete en mr. C.J.M. Bongers

Share this post

Latest news