Cliënt van Schelstraete Advocaten wint opnieuw in Hoger Beroep!

Een cliënte van Schelstraete (hierna te noemen ‘A’) is op 5 augustus jl. opnieuw in het gelijk gesteld door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De kwestie betrof een ruil van twee paarden tussen A en de wederpartij van A, hierna te noemen “B”. Eind oktober 2008 heeft B zijn paard X ter verkoop aangeboden. A was geïnteresseerd in dit paard, waarbij het idee is ontstaan dat A haar paard Z zou inruilen tegen paard X van B. A heeft daarnaast een aanvullend bedrag van € 3.000,- betaald aan B. Korte tijd na deze ruil bleek A dat er sprake was van letsel aan het rechter achterbeen van paard X hetgeen een verhoogd risico op kreupelheid met zich meebracht. Volgens de dierenarts van A was dit letsel al aanwezig voordat A het paard geleverd had gekregen van B.

Teneinde de ruil ongedaan te maken heeft A begin 2009 een gerechtelijke procedure tegen B aangespannen. A werd na een lange procedure van bijna twee jaar door de Rechtbank in het gelijk gesteld ten gevolge waarvan B verplicht was om paard X terug te nemen van A en hij paard Z moest teruggeven aan A. Omdat B paard Z inmiddels al had doorverkocht diende B de vervangingswaarde van paard Z, vastgesteld op € 16.000,-, te vergoeden aan A.

B was het niet eens met de uitspraak van de Rechtbank en besloot in Hoger Beroep te gaan tegen deze uitspraak. In appel voerde B onder meer aan dat de Rechtbank ten onrechte tot het oordeel zou zijn gekomen dat paard X ten gevolge van een gebrek aan het rechter achterbeen geen gezond paard zou zijn alsmede dat de vervangingswaarde voor paard Z van € 16.000,- niet redelijk en onvoldoende gemotiveerd zou zijn. Voorts maakte B in de appelprocedure alsnog bezwaar tegen de dierenarts welke door de Rechtbank als gerechtelijk deskundige was benoemd.

Het Gerechtshof verwerpt echter alle stellingen van B en bekrachtigt de uitspraak van de Rechtbank. Naast de schadevergoeding welke B al op grond de uitspraak van de Rechtbank diende te voldoen aan A, is B nu ook veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten in het Hoger Beroep zijdens A. Al met al een zéér positieve uitkomst voor de cliënte van Schelstraete Advocaten.

A werd in deze procedure bijgestaan door Mr. L.M. Schelstraete en Mw. Mr. B.E.J. Loeffen van Schelstraete Advocaten.

Share this post

Latest news