Buurman aansprakelijk te stellen voor dierenartskosten?

Vraag: Ik woon op het platteland en mijn buren zijn nogal slordig in het onderhoud van hun tuin/weilanden. Hierdoor krioelt het van de konijnen die tegenwoordig ook in mijn weilanden holen graven. Eén van mijn paarden is laatst in zo’n konijnenhol gestapt en is nu kreupel. Kan ik mijn buurman aansprakelijk stellen voor de dierenartskosten en wat mag ik zelf ondernemen om de konijnen van mijn land te houden?

Antwoord Schelstraete Advocaten:

Er bestaat voor grondeigenaren geen specifieke wettelijke plicht om hun weilanden te onderhouden in die zin dat er geen konijnen komen. Vaak is het ook niet eens mogelijk om ervoor te zorgen dat er helemaal geen konijnen in een weiland komen.
Indien er dan ongevallen plaatsvinden door toedoen van konijnen in weilanden stuit men als benadeelde op een aantal problemen.

Op de eerste plaats gaat het veelal om wilde konijnen. Er is dus geen eigenaar aan te wijzen op wie een zogenaamde risicoaansprakelijkheid rust. Indien bijvoorbeeld een hond schade veroorzaakt, is het de eigenaar van de hond die voor deze schade op dient te komen. Bij wilde konijnen is er dus geen verantwoordelijke eigenaar en dus ook geen direct aansprakelijke partij.

Op de tweede plaats is een probleem met (onder meer) het causaal verband. Wil je als partij die schade heeft geleden hiervoor een andere partij aansprakelijk stellen, dan zal dat dienen te gebeuren op grond van onrechtmatige daad als omschreven in boek 6 artikel 162 van het Burgerlijk Wetboek. Eén van de vereisten voor een geslaagd beroep op onrechtmatige daad is het bestaan van een causaal verband tussen de geleden schade en een doen en/of nalaten in strijd met een wettelijke plicht. Buiten het feit dat het land vrijhouden van konijnen geen wettelijke plicht is, is het maar de vraag of het feit dat jouw paard in een konijnenhol is gestapt een direct gevolg is van de omstandigheid dat de buurman zijn weiland niet correct onderhoudt. Indien niet aan alle vereisten van art. 6: 162 Burgerlijk Wetboek is voldaan, zal een beroep op dit artikel niet kunnen slagen.

Uiteraard kan men zelf wel maatregelen treffen om te trachten het eigen weiland vrij te houden van konijnen. Welke maatregelen dat zijn, zal men zelf na moeten gaan. Het reikt dan ook te ver om in dit artikel uiteen te zetten welke maatregelen wel of niet zijn toegestaan.
Een optie kan ook zijn om in gesprek te gaan met de betreffende buurman en de situatie uit te leggen om vervolgens tot afspraken te komen om dergelijke ongevallen in de toekomst mogelijk te voorkomen.

Share this post

Latest news