iStock-944818242

Aansprakelijkheid voor schade van vrijwilligster die in de rijbak van het paard valt?

De uitspraak van het Hof Amsterdam waarin het Hof zich boog over deze vraag dateert van 2011, maar is nog altijd zeer relevant voor u als stal- c.q. manegehouder.

Wat zegt de wet?

Als werkgever bent u aansprakelijk voor de schade welke uw werknemer oploopt tijdens het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden, maar dezelfde aansprakelijkheidsnorm geldt ook ten opzichte van vrijwilligers én ZZP’ers die geen arbeidsovereenkomst hebben. Dit volgt uit artikel 7:658 lid 4 BW. Deze aansprakelijkheid is zeer vergaand: als stalhouder bent u alleen dan niet aansprakelijk als u voldaan heeft aan uw zorgplicht of indien de werknemer bewust roekeloos of opzettelijk de schade heeft veroorzaakt.

Wat was er in deze zaak aan de hand?

Een ervaren – hobbymatige – amazone verrichtte werkzaamheden voor de stalhouder, ze ontving daarvoor geen beloning maar mocht in ruil daarvoor met korting gebruik maken van een paard van de stalhouder. Op een dag testte zij een paard die dezelfde dag was aangekomen op geschiktheid. Bekend was dat het paard problemen had met het laten opstijgen van de ruiter. Na het paard eerst gelongeerd te hebben is zij met hulp opgestegen. Vervolgens is het paard na een aantal minuten draven tegen een hek aangedraafd en heeft de amazone er afgeworpen. Haar rechterarm was gebroken en haar linker elleboog verbrijzeld, blijvend letsel tot gevolg.

De stalhouder erkende voor 50% van de schade aansprakelijk te zijn, maar de amazone claimde meer. Zowel de rechtbank als het Hof oordeelde dat de stalhouder volledig aansprakelijk was voor de schade van de amazone. Er was geen sprake van opzet dan wel bewuste roekeloosheid van de amazone (hiervan is haast nooit sprake) én de stalhouder had onvoldoende aangetoond dat zij had voldaan aan de op haar rustende zorgplicht.

Hoe kunt u dergelijke aansprakelijkheden als stal c.q. managehouder zoveel mogelijk voorkomen?

Contractueel kunt u deze aansprakelijkheid niet uitsluiten (dit volgt uit artikel 7:658 lid 3 BW). Wel is het goed om ook vrijwilligers (dan wel hobbyisten) die u werkzaamheden laat verrichten op uw stal een formulier dan wel overeenkomst te laten ondertekenen waarin een aantal essentiële dingen geregeld worden. Ook is het verstandig om een stal (c.q. personeels-) handboek op te (laten) stellen met daarin veiligheidsvoorschriften welke moeten worden gevolgd ter voorkoming dan wel beperking van risico’s. Overhandig dit handboek aan de hiervoor bedoelde personen en laat ze voor ontvangst tekenen (dit kan prima middels het formulier dan wel overeenkomst). Voor ZZP’ers werkzaam op uw stal geldt hetzelfde. Als diegene zich niet aan de voorschriften houdt spreek diegene daar dan ook schriftelijk op aan. Alleen dan kunt u als stal- c.q. manegehouder wellicht aantonen dat u aan uw zorgplicht heeft voldaan.

Vindplaats: ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ2718

Voor advies met betrekking tot dit onderwerp en andere (arbeidsrechtelijke) kwesties, neem contact op met mr. Amanda Brouwers.

Share this post

Latest news