WWFT

Op grond van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft), is Schelstraete C.S. Advocaten B.V. in bepaalde gevallen verplicht om voorafgaand aan het starten van de zakelijke relatie de identiteit van haar cliënten, hun vertegenwoordigers en uiteindelijke belanghebbende(n) (‘Ultimate Beneficial Owner’ of ‘UBO’) vast te stellen en deze identiteit te verifiëren. Daarnaast is Schelstraete C.S. Advocaten B.V. onder bepaalde omstandigheden verplicht om (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.

Bij een natuurlijke persoon kan de identiteit onder andere worden geverifieerd aan de hand van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. Indien de cliënt een politiek prominent persoon (‘PEP’) is dan is aanvullend onderzoek vereist.

Ten aanzien van Nederlandse rechtspersonen kan de identiteit onder andere worden geverifieerd aan de hand van een (elektronisch) uittreksel uit het handelsregister en/of een akte of verklaring welke is opgemaakt en afgegeven door een advocaat of notaris.

Ten aanzien van buitenlandse rechtspersonen kan de identiteit onder andere worden geverifieerd aan de hand van een uittreksel uit het handelsregister van het land van herkomst, een notariële akte of op basis van andere in het internationale verkeer gebruikelijke documenten, gegevens of inlichtingen.

Bij rechtspersonen dienen ook de uiteindelijke belanghebbende(n) te worden geïdentificeerd en geverifieerd. De uiteindelijke belanghebbende is de natuurlijke persoon die (direct of indirect) de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over de vennootschap.

Indien Schelstraete C.S. Advocaten B.V. een melding heeft gedaan van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie is Schelstraete C.S. Advocaten B.V. verplicht tot geheimhouding. Dit houdt in dat Schelstraete C.S. Advocaten B.V. de cliënt niet mag informeren over de (voorgenomen) melding.

Indien u nog vragen heeft over de toepassing van de Wwft door Schelstraete C.S. Advocaten B.V., neem dan contact op met onze compliance officer mr. Joëlle Bongers.